BOOK ONLINE
ΑΓΟΡΑ  GIFT CARD EN

όροι χρήσης

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΟΙ «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου της Stretch and Relax».

1.1. Ο ιστότοπος stretchandrelax.gr ανήκει στην εταιρεία μας, ήτοι την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «STRETCH AND RELAX E.E.», που εδρεύει στη Βούλα Αττικής, επί της Λ. Βασιλέως Παύλου, αρ. 107, με ΑΦΜ 802102167/ ΔΟΥ Γλυφάδας, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
1.2. Οι «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου της STRETCH AND RELAX E.E.», καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του επίσημου ιστοτόπου μας, stretchandrelax.gr. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους. Εγγυάστε δε, ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) χρονών και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
1.3. Η χρήση του επίσημου ιστοτόπου μας, συνεπάγεται τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα του Όρου 4. Επομένως, εάν δε συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τον ιστότοπό μας (stretchandrelax.gr).
1.4. Οι «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου της STRETCH AND RELAX E.E.» ενδέχεται να τροποποιηθούν, κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση μας, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίησή σας. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς εφαρμοστέοι είναι εκείνοι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της περιήγησής σας στον ιστότοπό μας.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1. «Εμείς»: είμαστε εμείς, ήτοι Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «STRETCH AND RELAX E.E.», που εδρεύει στη Βούλα Αττικής, επί της Λ. Βασιλέως Παύλου, αρ. 107, με ΑΦΜ 802102167/ ΔΟΥ Γλυφάδας, όπως νομίμως εκπροσωπείται
2.2. «Εσείς»: είστε εσείς, ήτοι ο χρήστης του Ιστοτόπου.
2.3. «Ιστότοπος»: είναι ο επίσημος ιστότοπός μας stretchandrelax.gr, μέσω του οποίου εσείς, όπως και οποιοσδήποτε άλλος καταναλωτής, δύναται να ενημερωθεί για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ή να επικοινωνήσει μαζί μας, για να υποβάλει οποιοδήποτε αίτημα ή παράπονο.
2.4. «Λογισμικό» (software): όλα τα αναγνώσιμα από τον άνθρωπο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεδομένα ή άλλα δεδομένα αναγνώσιμα από μηχάνημα, οι τεχνικές προδιαγραφές, η λογική, οι αλγόριθμοι, οι ενότητες (modules), τα διαγράμματα ροής (flow charts), τα λογικά διαγράμματα (logic diagrams), οι ορθογραφικές αναπαραστάσεις, οι υπο-ρουτίνες, οι δομές αρχείων, τα φύλλα κωδικοποίησης (coding sheets), η κωδικοποίηση, ο πηγαίος κώδικας ή ο αντικειμενικός κώδικας, οι λίστες, τα δεδομένα δοκιμών, οι ρουτίνες δοκιμής, τα διαγνωστικά προγράμματα ή άλλο υλικό που αφορά στον Ιστότοπο ή περιλαμβάνει κάποιο μέρος αυτού και που απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει σωστά, αποτελεσματικά και αποδοτικά.
2.5. «Όροι»: είναι οι παρόντες «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου της STRETCH AND RELAX E.E.».
2.6. «Υλισμικό» ή «Υλικό» (hardware): είναι το σύνολο των μηχανικών μερών και των φυσικών εξαρτημάτων ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ενός συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αποτελείται δε από το σκληρό δίσκο, τον επεξεργαστή, τη μητρική κάρτα, την κάρτα γραφικών, τα καλώδια, τα συν-κυκλώματα, τα πλακίδια, την οθόνη, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, τον εκτυπωτή, την κάμερα, το μικρόφωνο και όλα εν γένει τα κινητά αντικείμενα από τα οποία αυτός απαρτίζεται.

3. Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

3.1. Οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε μέσω του Ιστοτόπου, υπόκεινται σε επεξεργασία, βάσει της «Πολιτικής Απορρήτου» μας. Η χρήση του Ιστοτόπου, προϋποθέτει ότι αποδέχεστε την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων από εμάς.
3.2. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αναλαμβάνετε την υποχρέωση:
 • Να μην προβαίνετε σε ψευδείς, παραπλανητικές ή δόλιες δηλώσεις.
 • Να μας παρέχετε αληθή και ακριβή στοιχεία, εφόσον αποφασίσετε να απευθυνθείτε σε εμάς. Σε μια τέτοια περίπτωση, αποδέχεστε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εφόσον αυτό κριθεί απολύτως αναγκαίο.
 • Να μην προβαίνετε σε ενέργειες mirroring ή/και framing, στο σύνολο ή σε μέρος του Λογισμικού του Ιστοτόπου.
 • Να μην εκμεταλλεύεσθε, επεξεργάζεστε, ή αποθηκεύετε παράνομα το Λογισμικό του Ιστοτόπου ή μέρος αυτού, με οποιονδήποτε τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση (disassemble), η διαρρύθμιση, η μετάφραση (translate), η αποσυμπίληση (decompile), η αντιγραφή, η αντίστροφη μηχανική, άλλως η αναπαραγωγή δια αναστροφής (reverse engineering), η προσαρμογή, η δημιουργία παράγωγων έργων ή/και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του Λογισμικού του Ιστοτόπου, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει διαφορετικά.
 • Να μην παρεμβαίνετε στο Λογισμικό του Ιστοτόπου, για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως για να επιτύχετε την αποσύνδεσή του από εμάς, ή για να το παραποιήσετε με σκοπό την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, σχετικά με το περιεχόμενό του, ή την προέλευσή του.
 • Να μην η απενεργοποιείτε ή παρακάμπτετε οποιονδήποτε μηχανισμό προστασίας που έχουμε εγκαταστήσει στον Ιστότοπο ή τυχόν ενημερώσεις μας επί του Λογισμικού του Ιστοτόπου.
 • Να μην αναρτάτε ή/και κοινοποιείτε το Λογισμικό του Ιστοτόπου σε ένα διακομιστή, προσβάσιμο μέσω δημοσίου δικτύου, π.χ. του διαδικτύου, κατά τρόπο που να επιτρέπει την αντιγραφή του από οποιοδήποτε τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο από εμάς πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).
 • Να μην παραχωρείτε, με οικονομικό αντάλλαγμα ή άνευ οικονομικού ανταλλάγματος το Λογισμικό του Ιστοτόπου (ή μέρος αυτού), ούτε να το δανείζετε ή να το διανέμετε σε τρίτους και ειδικότερα σε κάθε μη νομιμοποιούμενο από εμάς πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).
 • Να μην αφαιρείτε ή παραποιείτε τα εμπορικά μας σήματα ή/και τα λογότυπα ή/και τα διακριτικά μας γνωρίσματα, ή και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής μας ιδιοκτησίας που έχουμε ενσωματώσει στον Ιστότοπο ή που προβάλλουμε μέσω του Ιστοτόπου,
 • Να μην αφαιρείτε ή παραποιείτε όλες τις επίσημες δηλώσεις στις οποίες προβαίνουμε μέσω του Ιστοτόπου, αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα της δικής μας ιδιοκτησίας, ή τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων που μας έχουν παραχωρήσει την άδεια χρήσης τους.
 • Να μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας εν γένει, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Να μας ενημερώνετε αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε ανεπίτρεπτη χρήση, αποθήκευση, επεξεργασία ή εκμετάλλευση του Ιστοτόπου, ή/και του Λογισμικού του Ιστοτόπου.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, έχουμε δημοσιεύσει στο σχετικό πεδίο του Ιστοτόπου την «Πολιτική Απορρήτου» μας, σε απλή και κατανοητή μορφή. Στην «Πολιτική Απορρήτου» μας μπορείτε να βρείτε πλήρεις και αναλυτικές πληροφορίες, σχετικά με: (α) τη φύση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, (β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τη νομική βάση επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, (γ) τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, (δ) τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και (ε) τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά.

5. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Πληροφορίες σχετικά με τα cookie
Τι είναι τα cookie; Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας.
Σκοπός των cookie: Χρησιμοποιούμε τα cookie ώστε να διευκολύνουμε τις επισκέψεις και τις αγορές που πραγματοποιείτε στις ιστοσελίδες μας. Ακόμη, χρησιμοποιούμε τα cookie ώστε να καταστήσουμε τις ιστοσελίδες μας πιο φιλικές προς το χρήστη και να κατανοήσουμε την αγοραστική σας συμπεριφορά.
Πώς χρησιμοποιούμε τα cookie:
Χρησιμοποιούμε τα cookie με σκοπό:
 • Να θυμόμαστε τα στοιχεία σύνδεσής σας.
 • Να σας αναγνωρίζουμε όταν συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας.
 • Να θυμόμαστε τα προϊόντα που τοποθετήσατε στο καλάθι αγορών σας, ενώ περιηγείστε σε διάφορες σελίδες κατά την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, ενώ προχωρείτε στη σελίδα πληρωμής ή ενώ τερματίζετε μια περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης προτού ολοκληρωθεί η αγορά σας.
 • Να συλλέγουμε πληροφορίες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να σας αποστέλλουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν.
 • Να θυμόμαστε τις προτιμήσεις περιήγησής σας, όπως τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη γλώσσα, το μέγεθος κειμένου, τη διάταξη σελίδας ή τα χρώματα. Αυτό το γεγονός σάς επιτρέπει να περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας πιο γρήγορα και εύκολα.
 • Να συλλέγουμε αναλυτικές πληροφορίες, όπως είναι ο αριθμός των επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας και οι σελίδες του ιστότοπού μας που επισκέπτεστε συχνότερα. Χρησιμοποιούμε τις αναλυτικές πληροφορίες που συλλέγουμε, για σκοπούς διαφήμισης και προγραμματισμού πόρων.
 • Να κατανοούμε εάν οι πελάτες και οι επισκέπτες μας προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές που πραγματοποιούμε στις ιστοσελίδες μας.
Πληροφορίες που συλλέγουμε με τα cookie
Τα cookie μάς βοηθούν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε στα δεδομένα των cookie μας πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας. Αποθηκεύουμε μόνο το μοναδικό αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας, το οποίο μας βοηθά να ανακτήσουμε το προφίλ και τις προτιμήσεις χρήστη κατά την επόμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.
Είδη cookie
 • Cookie περιόδου λειτουργίας - Αυτό το είδος cookie αποθηκεύεται προσωρινά στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια μας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και διαγράφεται από τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με τον τερματισμό της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.
 • Μόνιμα cookie - Αυτό το είδος cookie παραμένει στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα μόνιμα cookie χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει ανάγκη αναγνώρισής σας κατά τη διάρκεια περισσότερων από μία περιόδων λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.
Διαχείριση cookie
Το μενού των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης παρέχει επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookie σας, προσαρμόζοντας ή διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις cookie. Συνήθως, το πρόγραμμα περιήγησης παρέχει την επιλογή:
 • να προβάλλετε τα cookie
 • να επιτρέψετε τα cookie
 • να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένα ή όλα τα cookie
 • να απενεργοποιήσετε όλα τα cookie με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης
 • να αποκλείσετε τα cookie
 • να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν λαμβάνετε κάποιο cookie
Έχετε υπόψη ότι εάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης με τρόπο ώστε να αποκλείονται τα cookie, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των ιστοσελίδων μας. Για παράδειγμα, υπηρεσίες όπως αυτές του καλαθιού αγορών, της διαχείρισης ή της εξατομίκευσης της παραγγελίας δε θα είναι δυνατό να παρέχονται και αυτό ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην εμπειρία περιήγησής σας. Εάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τρόπο ώστε να διαγράφονται τα cookie, οι προτιμήσεις περιήγησής σας θα διαγράφονται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης.
Έχετε υπόψη ότι εκτός και αν έχετε ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείονται τα cookie, το σύστημά μας θα δημιουργεί cookie μόλις επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις:
www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoices.eu
www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy
www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο Ιστότοπος περιέχει δεδομένα, προγράμματα, κείμενα, απεικονίσεις, εικόνες, γραφικά, ειδικές μορφοποιήσεις, εμπορικά σήματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Όλα τα ως άνω στοιχεία ανήκουν σε εμάς, ή σε αυτούς που μας έχουν παραχωρήσει την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από εσάς μόνο στην έκταση που ρητώς επιτρέπεται από εμάς ή τους αδειούχους χρήσης της και μόνο για τους ακόλουθους, περιοριστικά αναφερόμενους, σκοπούς: (α) την ενημέρωσή σας, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή/και (β) την επικοινωνία σας μαζί μας, για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος ή/και παραπόνου.

7. ΙΟΙ (viruses) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

7.1. Υποχρεούστε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αποκλειστικά και μόνο εντός του ισχύοντος νόμιμου πλαισίου. Ως εκ τούτου, δεσμεύεστε ότι δε θα επιτεθείτε σε αυτόν, μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack) ή άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) εν γένει, ούτε θα μεταδώσετε εν γνώσει σας «ιούς», «σκουλήκια υπολογιστών» (worms), «δούρειους ίππους» (trojans), ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο ή τεχνολογικά επιζήμιο Λογισμικό. Αντιστοίχως, απαγορεύεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο και στο διακομιστή του, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέεται με τον Ιστότοπο.
7.2 Εκάστη παράβαση του Όρου 7.1., ενδέχεται να συνιστά ποινικά κολάσιμο αδίκημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή μας μια τέτοια παράβαση, είμαστε αναγκασμένοι να την αναφέρουμε στις αρμόδιες διωκτικές και ανακριτικές αρχές και να συνεργαστούμε με αυτές (εφόσον μας ζητηθεί), προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα του δράστη της εν λόγω παράβασης. Εξυπακούεται ότι η εκ μέρους σας παραβίαση του Όρου 7.1., θα επιφέρει, μεταξύ άλλων, και την άμεση διακοπή της πρόσβασης και περιήγησής σας στον Ιστότοπο.

8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

8.1. Καταβάλλουμε τη μέγιστη προσπάθεια, στα όρια του αντικειμενικά δυνατού, προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχουμε μέσω του Ιστοτόπου, να είναι πάντοτε επικαιροποιημένες και να διέπονται από εγκυρότητα, σαφήνεια, ορθότητα και ακρίβεια, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε, με τον πληρέστερο τρόπο, αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
8.2. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστοτόπους ή/και ιστοσελίδες ή/και πηγές που παρέχονται από τρίτα πρόσωπα, με τα οποία δεν έχουμε οποιαδήποτε σύνδεση. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά προς ενημερωτικό σκοπό, ενώ το περιεχόμενό τους δε βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχό μας. Σε κάθε περίπτωση, σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε πάντοτε Λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο ή τεχνολογικά επιζήμιο Λογισμικό.
8.3. Αποκλειστικά σε εσάς εναπόκειται η ευθύνη για την αξιολόγηση, εκτίμηση, χρήση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων από τον Ιστότοπο πληροφοριών. Η λήψη αποφάσεων, οποιασδήποτε φύσεως, ενόψει ή με αφορμή τις πληροφορίες αυτές, γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη και δεν υποχρεούμαστε να καλύψουμε ή να ανορθώσουμε τις ζημίες που τυχόν υποστείτε από τη χρήση τους, όπως εξάλλου ορίζεται στον Όρο της επόμενης παραγράφου (8.4).
8.4. Δεδομένων των ανωτέρω και στο βαθμό που κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και δεν υποχρεούμαστε να ανορθώσουμε οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστείτε, οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένης και της καθυστέρησης εξυπηρέτησης, λόγω (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
 • της εκ μέρους σας χρήσης ή αξιοποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Ιστοτόπου, ή
 • λόγω ιών (viruses), επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλων ή τεχνολογικά επιζήμιων Λογισμικών ή υλικών που ενδέχεται να προσβάλουν το Λογισμικό (software) ή/και το Υλισμικό (hardware) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής χρησιμοποιείτε (έξυπνο κινητό, ταμπλέτα κλπ), ενόψει της επίσκεψης και περιήγησής σας στον Ιστότοπο, ή
 • λόγω της χρήσης υπερσυνδέσμων (links) στους οποίους παραπέμπει ο Ιστότοπος, ή
 • λόγω της μη συμμόρφωσής σας στην εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία ή/και τους παρόντες Όρους.
Σε κάθε περίπτωση, η όποια προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υποχρέωσή μας να ανορθώσουμε δική σας ζημία, θα καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τις θετικές σας ζημιές και όχι τις αποθετικές ή/και τα διαφυγόντα σας κέρδη.

9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

9.1. «Γεγονός ανωτέρας βίας» νοείται κάθε γεγονός που εξέρχεται του δικού μας πεδίου ελέγχου και είναι αδύνατο να προβλεφθεί, ακόμα και αν εξαντλήσουμε την επιμέλεια και τη σύνεσή μας, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), ο πόλεμος, η πυρκαγιά, ο σεισμός, η πλημμύρα, η πανδημία ή η επιδημία, η απεργία, τα προβλήματα ή οι τεχνικές δυσλειτουργίες των δικτύων ή των γραμμών, ή των online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των server ή provider, των εξαρτημάτων υπολογιστών, του Λογισμικού, η μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο τηλεφωνικό δίκτυο ή το διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, η διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και η προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες ή λόγω κακής χρήσης του Ιστοτόπου, κατά παράβαση των Όρων.
9.2. Δεν ευθυνόμαστε, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Ιστοτόπου, ή για τη διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή των εφαρμογών του, ή για οποιαδήποτε τεχνικά ζητήματα τυχόν εμφανισθούν, όπως και για οποιαδήποτε εν γένει ζημία υποστείτε, λόγω γεγονότος που συνιστά «Ανωτέρα Βία» και για όσο χρονικό διάστημα το εν λόγω γεγονός διαρκέσει.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους Όρους ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, δικαιούμαστε να τροποποιούμε ή να διορθώνουμε το περιεχόμενο του Ιστοτόπου οποτεδήποτε ή/και να αναστέλλουμε ή/και να διακόπτουμε τη λειτουργία του, προσωρινά ή οριστικά, χωρίς να προβούμε σε οποιαδήποτε σχετική προειδοποίηση.
10.2. Εάν δεν ασκήσουμε οποιοδήποτε δικαίωμά μας που απορρέει από τους Όρους, αυτό δε συνιστά παραίτησή μας από αυτό. Αντίστοιχα, η τυχόν παραίτησή μας από κάποια μεμονωμένη αξίωση, δε συνιστά παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωσή μας στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, καμία παραίτηση από τα δικαιώματά μας που απορρέουν από τους Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία δε θα θεωρείται έγκυρη, εκτός εάν πραγματοποιείται ρητά και εγγράφως.
10.3. Τυχόν ακυρότητα οποιουδήποτε εκ των Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου αυτών.
10.4. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σας ενημερώνουμε ότι διαθέτουμε υπηρεσία λήψης αιτημάτων και παραπόνων. Τα αιτήματα και τα παράπονά σας προς εμάς, μπορούν να υποβάλλονται προφορικά ή εγγράφως, μέσω:
(α) συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας που μπορείτε να βρείτε για υποβολή αιτήματος και για υποβολή παραπόνου και αποστολής της, είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση της έδρας μας, είτε ηλεκτρονικά.
(β) Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προς το σκοπό της αιτιολογημένης απάντησης επί των παραπόνων και των λοιπών αιτημάτων σας, εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη τους.
10.5. Οι Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από αυτούς, θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
10.6. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύψουν από τις συναλλαγές τους μαζί μας. Σε περίπτωση, όμως, αδυναμίας πλήρους επίλυσης των τυχόν ζητημάτων τα οποία έχετε, καθώς και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμά σας από τις μεταξύ μας συναλλαγές προσβάλλεται, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, πληροφορίες για το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), καθώς και σε κάθε άλλο αρμόδιο όργανο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.
10.7. Σε περίπτωση που η προσπάθεια φιλικής διευθέτησης οποιασδήποτε διαφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτύχει, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Επικοινωνία:

Επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 89 44 734, 210 89 94 734 μέσω e-mail στο info@stretchandrelax.gr ή απευθείας στις εγκαταστάσεις μας, Γρ. Λαμπράκη 18, 166 75 Γλυφάδα & Λεωφ.Βασιλέως Παύλου 107-109, 166 73 Βούλα

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία:

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, Ομοίως, το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Αθήνα και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του site και την ερμηνεία του. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στο site από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.